Omdat na regen de zon weer schijnt en na het zuur het zoet komt, wachten we met smart op het aanstaande feest der democratie. Op 12 september zijn er in Nederland Parlementsverkiezingen. Alweer. In onze omgeving merken we dat velen door de politieke hoge bomen het bos niet meer zo goed zien, daarom geeft GW u enige hulp op weg. Opdat u wellicht een weloverwogen bijdrage levert aan de toekomst van ons land. Gaat u er maar even voor zitten...


Nederland%20Lokaal
Nederland%20Lokaal

Nederland Lokaal (NL - 6 pagina's)
Lijsttrekker: Ton Schijvenaars 

* Energievoorziening & duurzaamheid
- Ontbreekt

* Europese samenwerking & de Euro
- Ontbreekt

* Mondiale samenwerking - wereldmarkt – voedselvoorziening
- Ontbreekt

* Verzorgingsstaat & vergrijzing
- (Er zijn) evidente efficiencyproblemen in de zorgsector. (…) Ook de verspilling in AWBZ en Thuiszorg (…) is door de sector zelf aan de kaak gesteld. (…) Nederland lokaal heeft niet de illusie om dat allemaal in een keer aan te kunnen pakken, de bedragen die wij inboeken worden echter door experts concreet genoemd als per direct haalbaar.

* Wonen - werken – mobiliteit – onderwijs
- (We hebben) zeer bewust een sector als het onderwijs niet ‘meegenomen’, omdat we van mening zijn dat alle inefficiëntie (…) vooral ten koste is gegaan van het onderwijzende personeel….en daarmee de leerlingen. (…) Alle efficiencyverbetering in het onderwijs moet dus direct ten goede komen aan zaken als minder leerlingen per klas, ondersteuning van onderwijzend personeel, etc.

* Welvaartsverdeling (99% vs 1%) & corporatisme
- Ontbreekt

Financiële onderbouwing
- (…) Een aantal voorbeelden van evidente verspilling (…). Alleen deze voorbeelden bedragen al meer dan 20 miljard…….aan geld dat we (…) in kunnen zetten op terreinen waar het wel nodig is (…).
-In totaal verwachten we met de (…) bovenstaande  acties (…) etc. (…) al meer dan 30 miljard aan verspilling per jaar te kunnen tegengaan.
- NL wil (…) subsidies aan het bedrijfsleven vervangen door belastingvoordelen, die (dus) alleen worden toegekend als er daadwerkelijk door bedrijven zelf wordt geïnvesteerd en ook rendement wordt geboekt.

Opvallende punten:
- Het programma voor het tegengaan van de Landelijke Verspilling, die wij op minimaal 20 miljard per jaar en mogelijk zelfs het dubbele schatten, is vooral gebaseerd op onderzoek van instituten en personen die geen belang bij het resultaat hebben (…). Feit is immers dat in de afgelopen jaren diverse miljarden verslindende projecten zijn ‘doorgedrukt’ met behulp van zeer eenzijdige rapporten die letterlijk ‘besteld’ werden bij instituten uit de sector zelf.
- Samengevat denkt Nederland Lokaal dat er minstens 40 miljard en waarschijnlijk nog wel meer per jaar wordt verspild door ondoordachte uitgaven (…).

(NvdR: het programma van Nederland Lokaal lijkt enkel aandacht te hebben voor het tegengaan van verspilling.)PvdT
PvdT
PvdT


Partij van de Toekomst (PvdT - 47 pagina's)
Lijsttrekker: Johan Vlemmix

* Energievoorziening & duurzaamheid
- Er wordt geen gebruik meer gemaakt van vormen van niet hernieuwbare energie (olie, kolen, gas, kernenergie) maar van zon, wind, water, magnetisme en nieuw te ontwikkelen duurzame energiebronnen.
- Zinloos is het om windenergie te gebruiken als voeding voor het energienet.
- De waarde die wij (…) toekennen aan planeet aarde erkent planeet aarde als een zelfstandig levende entiteit/organisme (…). (…) De bescherming van de levensvatbaarheid, diversiteit en schoonheid van de aarde is een heilige taak. (…) De mens is gehouden tot “goed rentmeesterschap”.
- Alle wetgeving en afspraken over het terugdringen van emissies werken niet als deze niet leiden tot het duurder worden van vervuilende producten en het goedkoper kunnen produceren van duurzame, schone producten.
- (…) De milieuladder: (…) Op de meest vervuilende producten komt een heffing die groter is naarmate het product lager op de ladder staat. Deze heffingen worden in een fonds gestort, waaruit de vergoedingen worden betaald voor de minst vervuilende producten (…). (…) Het systeem is gesloten, er zijn geen overschotten en er wordt ook geen belastinggeld aan besteed (…). (…) Het fonds wordt beheerd door de overkoepelende organisatie van producenten en consumenten van de betreffende productgroep. (…) Met de invoering van de milieuladder krijgen bedrijven uitzicht op een aanzienlijke extra investeringsruimte voor innovatieve producten.

(NvdR: De gedachte en uitwerking achter de ‘milieuladder’ laat zich niet goed in een paar zinnen quoten. Voor meer duidelijkheid verwijzen we naar dit onderdeel in het partijprogramma.)
 
* Europese samenwerking & de Euro
- Samenwerking binnen de EU is met name van belang op het terrein van asiel, migratie, criminaliteit, grensbewaking en terrorisme, (…) economische groei, kenniseconomie, innovatie, werkgelegenheid, leefbaarheid en welzijn. (…) Energiebeleid (…).
- Minder centrale macht voor Europa. Meer zeggenschap voor Nederland.
- Uitbreiding vindt plaats volgens de criteria van Kopenhagen (sterke economie, mensenrechten en wetgeving).
- Niet meer strikt vasthouden aan de Euro als ons enig betaalmiddel, maar stimuleren van alternatieve valuta (…).
- Als je een Talenten Ruil Cheque gebruikt kun je jouw talenten aanbod ruilen tegen dat van iemand anders. 
- Iedereen ontvangt een chipknip met een tegoed van bijvoorbeeld 2.000 euro. Dit tegoed kan overal in Nederland worden besteed. (…) Voordelen (…) zijn dat het circulatiegeld alleen in Nederland geldig is, waardoor er geen weglekeffect is. (…) Door de bestedingsimpuls neemt de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid toe en daalt het financieringstekort.

* Mondiale samenwerking - wereldmarkt – voedselvoorziening
- (…) Nieuw immigratiebeleid dat is gebaseerd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. (…) Een snelle en rechtvaardige procedure voor iedereen die toegang tot ons land zoekt.
- Een actieve en pro-actieve opstelling binnen de EU, de VN en de herkomstlanden (multilateraal en bilateraal) gericht op opvang in de regio.
- De huidige integratie problemen die wij in ons land kennen zullen afnemen naar mate de welvaart wereldwijd stijgt. (…) Wereldwijd invoeren basisinkomen.

* Verzorgingsstaat & vergrijzing
- Het invoeren van een nieuw zorgstelsel dat (…) uitgaat (…) van het stimuleren van de vitaliteit (…) medicatievrijheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge ondersteuning.
- De PvdT onderschrijft het doel om zorg te leveren die nodig en noodzakelijk is in de sector van gezondheidzorg en welzijnszorg, op basis van gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten, met effectieve werkmethoden, simpele besturing en samenhang, gericht op vitaliserende zorg, kosteneffectiviteit, duurzaamheid en preventie.
- Het zorgsysteem is vitaal: (…) door invoering van E-health (Informatie- and Communicatie Technologieën) (…). Door (…) zelfredzaamheid te bevorderen (…). Door in het verlengde van zorg ook mantelzorgers te betrekken en deze te ondersteunen.
- Een groot deel van de zorg kunnen we overbodig maken als we gelukkig en zinvol leven.
- Met een terugtredende overheid kunnen zorginstellingen meer geprivatiseerde (…) ondernemingen worden. (…) Doelstelling zou moeten zijn dat zorginstellingen zichzelf zoveel mogelijk overbodig maken.
- Afschaffen ondoorzichtige steunmaatregelen. Opschonen fiscaal stelsel en AOW.
- De pensioenen worden beheerd in een Nederland-fonds. Pensioenen financieren via een omslagstelsel is dan niet meer nodig.
- Iedere oudere (AOW-er) heeft een basisinkomen van 1100 euro netto per persoon per maand.

* Wonen - werken – mobiliteit – onderwijs
- Doordat de meeste subsidies en uitkeringen worden afgeschaft kun je geleidelijk tienduizenden ambtenaren laten afvloeien. Daartegenover kun je tienduizenden mensen op andere terreinen inzetten.
- De woningbouwcorporaties (…) zijn hun oorspronkelijke sociale doelstellingen bijna volledig kwijt geraakt. (…) Daarbij komt dat er op dit moment zo’n 3.5 miljoen m2 kantoor –bedrijfsruimte leeg staat, die (…) voor sociale woningbouw geschikt gemaakt zou kunnen worden.
- Oprichting van een landelijke Onroerend Goed Centrale (OGC) die toereikende middelen krijgt voor aankoop van grond en gebouwen. (…) Woningeigenaren kunnen met de verkoop aan de OGC hun dure hypotheken aflossen. Daarvoor in de plaats betalen ze grondpacht en een levenslang gebruiksrecht van hun woning.
- Woningbouwcorporaties verkopen (…) het levenslang gebruikrecht van hun woningen (…). Voor de in slechte staat verkerende wooncomplexen betekent dit een negatieve verkoopprijs, zodat de bewoners niets betalen maar geld krijgen voor renovatie.
- Woonbuurten van 100 tot 200 huishoudens met zelfvoorzienende voedselproductie (permacultuur), (…) Individuele vrijstaande woningen van volledig duurzame bouwmaterialen (stro, leem, hennep, inlands hout).
- Gratis openbaar vervoer.
- (…) Afschaffing van de leerplicht (…) Onderwijs is een zaak van ouders en kinderen, onderwijs is talentontwikkeling ten dienste van mens en maatschappij. (…) Door een vast bedrag per persoon. (…) Onderwijs is vrij (geen kosten).
- (…) Invoering van E-Education (Informatie- en Communicatie Technologie) om de onderwijssector te verbeteren (…).

* Welvaartsverdeling (99% vs 1%) & corporatisme
- Het vervangen van belasting op arbeid en winst (…) door belasting op bestedingen (…). Belasting op grondstoffen (…). En tot slot willen wij belasting op gebruik van de grond (…).
- Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen (…). Het basisinkomen vervangt overheidssteun en geeft verantwoordelijkheid, zingeving en creativiteit terug aan de mensen. (…) We streven Uitgaande van een basisinkomen voor een volwassene van 650 euro per maand (…). (…) Het basisinkomen kan niet los gezien worden van maatregelen op andere gebieden.

Financiële onderbouwing
- Het basisinkomen kan door een aantal eenvoudige maatregelen gerealiseerd worden. Onder andere door het huidige uitkeringen- en subsidie stelsel te vervangen. (…) Het (…) vervangt uitkeringen (…), heffingskortingen (…), en aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek. 
- Alleen nog één belasting op intermediair verbruik (…) (dat is totale waarde van verbruikte goederen en diensten om de productie te behalen). (…) De belastingdruk (…) over het intermediair verbruik (…) bedraagt (…) 232 miljard.
- Financiering van de zorg: (…) Er komt een individuele spaarrekening van waaruit ieder zijn ziektekosten betaald. (…) Er komt een “solidariteitsomslag” voor ziektekosten die uitstijgen boven het spaartegoed.

Opvallende punten:
- Tot op heden heeft de bestaande politiek niet de juiste antwoorden op de crisis gepresenteerd. Dat verontrust. (…) Daarvoor is nodig: (…) een lange termijn visie, die verkiezingsduur- en partij overstijgend is. (…) Wij geloven dat als je echt uit deze crisis wilt komen, veranderingen in de basis moeten plaatsvinden.
- Invoering van directe democratie (…) door middel van polls, online verbinding en referendums (…). Het ‘WIJ’ boven het ‘IK’ plaatsen. De menselijke maat. (…) Van onderen af en van binnen uit.
(…) In 6 stappen kan (…) u (…) een punt in Politiek Den Haag op de agenda zetten.
- Regelgeving die effectief is, de gehele samenleving ten goede komt en vrij is van belangenverstrengeling (…).
- De uitdaging waar de wereldeconomie nu voor staat, is het reanimeren van de grondwaarde en het zuiver beheer ervan. (…) Dat betekent in de praktijk dat wij willen overgaan tot vormen van recht op gebruik van grond, bebouwing of beheer. (…) Speculatie met grond en onroerend goed (wordt) voorkomen.
- Vanaf morgen minimaal 50% goed nieuws in de media en de kranten!

(NvdR: Het was lastig om het partijprogramma van de PvdT te analyseren en te herleiden tot concrete actiepunten, omdat het doorspekt is met waarden, uitweidingen, achterliggende uitganspunten en gedachten, zoals “het mannelijk en vrouwelijk principe”, “de groep als leerproces” en “leven met eerbied voor het mysterie van het zijn”. Ook lijkt het partijprogramma op sommige punten (bijv. import producten uit ontwikkelingslanden en de milieuladder) met zichzelf in tegenspraak).

Geest
Spirituosen%20en%20mensen
MenS

Partij voor Mens en Spirit (MenS - 61 pagina's)
Lijsttrekker: Lea Manders

* Energievoorziening & duurzaamheid
- Duurzame bedrijven krijgen in het nieuwe belastingsysteem voordelen. MenS wil zoeken naar een manier waarop de prijzen van milieuONvriendelijke producten en diensten kunnen worden verhoogd en de prijzen voor milieuvriendelijke producten en diensten kunnen worden verlaagd. (…) Externe kosten, die worden afgewenteld op milieu en samenleving, moeten in de prijzen zichtbaar worden.
- Mens (…) wil onder andere bezuinigen op landbouwsubsidies die in het algemeen worden verstrekt op producten die dier en milieu schaden.
- MenS wil woningbouwverenigingen stimuleren om zoveel mogelijk zelfvoorzienend qua energie te bouwen en te renoveren. Ook huurders moeten de kans krijgen om duurzame energiesystemen te plaatsen.
- Het opwekken van energie uit lokale bronnen bevordert de autonomie op energiegebied en maakt Nederland onafhankelijk van multinationals, grote energiemaatschappijen en energiebronnen in het buitenland. (…) Een voorwaarde voor duurzame energieopwekking is een drastische daling van het energieverbruik. Wonen, leven en werken dichterbij elkaar brengen en het bevorderen van biologische, seizoensgebonden streekproducten ondersteunen dit.
- Elk product moet volledig kunnen worden hergebruikt. Zo ontstaat een gesloten kringloop van materialen in productieprocessen. Producten (…) moeten ook langer meegaan.

* Europese samenwerking & de Euro
- MenS houdt van mede-Europeanen, maar niet van opgedrongen en ontransparante instituties die de Nederlandse soevereiniteit steeds meer opsouperen. (…) Het moet gaan om samenwerking. (…) De wens tot Europese of mondiale eenwording is een proces dat alleen uit vrije wil kan groeien in individuen en volkeren. Volkeren die autonoom willen zijn of worden, krijgen hier alle ruimte en steun voor.
- Er dient geen centralistische macht te komen. Europa moet blijven bestaan uit soevereine staten. De politieke structuren in Europa dienen (…) aangepast te worden (…) door het Europees parlement meer zeggenschap te geven. (…) Inwoners van Europa worden pas echt serieus genomen als zij directe invloed kunnen uitoefenen op beleid en wetgeving (…). De EU is immers geen multinational, maar een gemeenschap van mensen. Er moet draagvlak zijn voor de te nemen maatregelen.
- Nederland dient geen internationale politiek meer te volgen die zich eenzijdig richt op marktdenken en concurrentie. (…) De partij wil ook op Europees niveau werken vanuit andere principes dan economische groei. Gezonde, evenwichtige groei dient de belangen van mensen, dieren en de natuur volledig mee te wegen en winst dient vooral kwaliteitsgroei te zijn.
- Om te voorkomen dat er, zoals nu, structureel teveel geld in omloop wordt gebracht, moet creatie van geld worden gekoppeld aan iets van reële waarde.
- Partij voor Mens en Spirit gaan onderzoeken of het mogelijk is om naast de Euro een eigen, nieuwe gulden te gebruiken als complementair geldsysteem.
- Stoppen Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

* Mondiale samenwerking - wereldmarkt – voedselvoorziening
- Mensen vluchten niet zomaar. Zolang er geen betere verdeling is van de natuurlijke rijkdommen die de aarde kent (…) zullen mensen blijven zoeken naar mogelijkheden om (…) hun gezin in leven te houden. In het kleine Nederland kan echter niet iedereen worden opgevangen. (…) Door andere economieën te helpen verminderen vluchtelingenstromen vanzelf.
- Alle producten die Nederland importeert, moeten voldoen aan de voorwaarden voor eerlijke handel met goede arbeidsomstandigheden. 
- Gedurende de laatste 30 jaar is er een globaliseringsbeleid gevoerd. Bijna alles wordt nu ergens in ‘Verweggistan’ gemaakt. (…) Het beleid dat MenS voorstelt maakt alles weer zoveel mogelijk lokaal.
- Biologische voedingswaren worden betaalbaar voor iedereen. (…) Biologische (…) veeteelt wordt de nationale norm. (…) Megastallen passen niet in een diervriendelijke veeteelt.
- De partij wil alle transgene gewassen, zaden en voedingsmiddelen Nederland uit hebben.
- Nederland moet zich sterk maken voor de bescherming van bossen en oceanen wereldwijd.

* Verzorgingsstaat & vergrijzing
- Mens staat voor een genees- en heelkunde vanuit een holistische visie op de mens. Zij gaat ervan uit dat het lichamelijke, psychische, sociale en milieuaspecten elkaar wederkerig beïnvloeden. (…) Zieke mensen hebben liefde, warmte, tijd en ruimte nodig om weer in balans te komen.
- De uitgaven voor preventie staan in geen enkele verhouding tot de ziektekosten. Hier(…) kan een grote slag geslagen worden.
- Partij voor Mens en Spirit is van mening dat er een nieuw sociaal zekerheidsstelsel moet worden ingevoerd. (…) Ingrijpende aanpassingen iedere paar jaar ziet MenS als onwenselijk. (NvdR: de uitgebreide beschrijving van dit systeem kan niet goed kort worden weergegeven in deze samenvatting op basis van enkele quotes.)
- Afschaffen BTW en belasting op arbeid (…) en hiervoor in de plaats een transactiebelasting in te voeren. Dit is vergelijkbaar met de tiendpenning die in Europa lang is toegepast. (…) De conclusie is dat het invoeren van het door MenS voorgestelde nieuwe belastingsysteem het gat op de Nederlandse begroting met ongeveer €18 miljard per jaar kleiner kan maken. 

(NvdR: de uitgebreide beschrijving van dit systeem kan niet goed kort worden weergegeven in deze samenvatting op basis van enkele quotes.)

* Wonen - werken – mobiliteit – onderwijs
- MenS stimuleert openbare kruiden-, groente- en fruitparken, waar vrij geoogst kan worden. Deze parken worden gezamenlijk door bewoners beheerd. (…) Meer ruimte wordt vrijgemaakt voor lokale waterzuivering en voor permacultuur.
- In elke jeugdrijke buurt dient voldoende fysieke en sociale ruimte voor de jeugd te zijn.
- Er ontstaat door (…) leegloop in een aantal regio’s steeds meer ruimte en rust, waardoor (ecologische) leefgemeenschappen (…) grond kunnen aankopen tegen een gunstige prijs.
- Alternatief voor hypotheekrenteaftrek via coöperatieve gemeenschapsbank.
- MenS is principieel van mening dat de woningbouworganisaties moeten worden omgevormd tot woningbouwcoörporaties. Bewoners worden mede-eigenaar (…) en hebben zo medezeggenschap in het te voeren beleid. De nieuw te vormen woningcoörperaties mogen zich uitdrukkelijk alleen nog maar bezig houden met beheer van woningen plus de financiering hiervan en geen gebruik meer van derivaten maken.
- De prijzen van de woningen moeten de komende 10 tot 15 jaar zo stabiel mogelijk worden gehouden. Zo wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk mensen in de financiële problemen komen. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de lonen en prijzen van overige goederen en diensten blijven stijgen. Hierdoor ontstaat vanzelf de situatie dat de prijzen van woningen weer in gezonde verhouding tot de gemiddelde lonen komen te staan en de doorstroming op de woningmarkt weer opgang komt…
- Een mogelijkheid om de nodige doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen brengen is om een ruilsysteem van woningen te introduceren. Hierbij verkopen mensen hun woning aan een woningcorporatie en kopen een woning van dezelfde van (…) een (…) corporatie terug. De notaris rekent hierbij alleen de hiervoor te maken kosten en het eventuele verschil in prijs van de woningen af.
- Wonen en alle overige levensfuncties moeten zoveel mogelijk bij elkaar worden gebracht zodat de behoefte aan vervoer tot een minimum kan worden beperkt. Zo wordt het zelfvoorzienend wonen gestimuleerd. (…) Het fileprobleem is onoplosbaar zolang mensen ver van waar ze wonen gaan werken (…).
- Door het terugdraaien van de privatisering van het openbaar vervoer wil MenS ervoor zorgen dat openbaar vervoer in grootstedelijke gebieden veel goedkoper of zelfs gratis wordt, zoals in een aantal Belgische steden het geval is. (…) 
- Fietspaden en fietssnelwegen dienen drastisch te worden uitgebreid (…) juist nu elektrisch fietsen zo’n succes blijkt (…).
- MenS is (…) voorstander van een experiment binnen een dorp in Nederland met een onvoorwaardelijk basisinkomen om te zien wat er gebeurt als werk en inkomen ontkoppeld raken en mensen vrij zijn hun leven naar eigen goeddunken in te richten. (…) In ruil voor 20 uur werk voor de samenleving.
- Mensen werken (…) zowel in de formele economie als in de informele economie. Het formele deel van werken zorgt voor de middelen om in de basisbehoeften te voorzien. Het informele is bedoeld om te besteden aan werk dat leuk of belangrijk wordt gevonden (…).
- Payrolling via lokale eenheden van de coöperatieve gemeenschapsbank (…). Degenen die dit willen krijgen een flexibel contract en worden verhuurd aan bedrijven die aan de (…) lokale gemeenschap leveren. (…) Zo worden ongezonde arbeidsverhoudingen voorkomen net als allerlei wachtgeldregelingen. 
- De enorme toename van het aantal labelkinderen laat zien dat het mis gaan in een onderwijssysteem dat vooral gericht is op presteren en dat de eigenheid van het kind niet tot bloei laat komen. (…) Dure managementlagen en beperkende protocollen en een aantal toetsen kunnen verdwijnen, waardoor geld vrijkomt voor het handhaven van kleinere scholen.
- Onderwijs mag meer ‘holistisch’ worden in plaats van zich slechts toe te leggen op mentale kennisoverdracht. (…) De inhoud van de vakkenpakketten gaat gelijkwaardig aandacht geven aan de breedte van het menszijn: geestelijke ontplooiing, intuïtieve vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden, relatiekunde, leren ontspannen en maatschappelijke bewustwording. Vakken als muzikale vorming, drama, kunst, toneel en filosofie horen hierbij. Kennisverwerving dient zich daarnaast ook meer te richten op thema’s die vanuit een brede maatschappelijke visie belangrijk zijn: gezondheid, voeding, milieu, natuur, financieel inzicht en voedselvoorziening. Praktische vaardigheden en het werken met de handen moeten weer een uitdrukkelijke plaats binnen het onderwijssysteem te krijgen.
- De positie van coaches en leraren (…) dient te worden versterkt. Zij krijgen meer invloed op de lesinhoud, (…) in samenwerking met leerlingen en ouders. (…) Mens wil scholen een krachtige eigen autonomie geven met een eigen kleine, goedkope aansturing.
- Boetes voor langstuderenden zijn (…) uit den boze.

(NvdR: de uitgebreide beschrijving van dit onderdeel kan niet goed kort worden weergegeven in deze samenvatting op basis van enkele quotes.)

* Welvaartsverdeling (99% vs 1%) & corporatisme
- Politici zouden hun besluiten moeten nemen, los van belangen van sponsoren en grote bedrijven en zouden gericht moeten zijn op de belangen van burgers.
- ABN AMRO is een staatsbank (…) en wordt een coöperatieve gemeenschapsbank die voorziet in alle nutsfuncties binnen de Nederlandse samenleving waaronder financiering aan de overheid. (…) Pensioengelden van burgers worden overgeheveld naar de nieuw te introduceren (…) gemeenschapsbank. Een groot deel van de eigendommen van de overheid wordt overgeheveld naar de gemeenschapsbank. De overheid betaalt voor het gebruik van voorzieningen een vorm van huur. Het enige dat hierbij gebeurt is dat met een simpele administratieve handeling een bedrag ter grootte van ongeveer (…) €300 miljard aan staatsschuld (…) wordt afgeboekt. Mensen die een lening bij de coöperatieve gemeenschapsbank afsluiten, kunnen met de ‘sale and lease back’-formule de hypotheek op hun woning (bijna) volledig aflossen.
- Het schuldenprobleem kan binnen het huidige financiële systeem niet worden opgelost. (…) De kosten van de crisis moet worden betaald door de veroorzakers.
- Voor het bevorderen van een meer evenwichtige inkomensverdeling meent MenS dat het wenselijk is om over het inkomen boven de nieuwe inkomensgrens (€ 76.000/jaar) een speciale solidariteitsheffing van 72% te heffen. Deze maatregel levert ongeveer € 3 miljard/jaar op.


Financiële onderbouwing
(NvdR: de uitgebreide beschrijving van dit onderdeel kan niet goed kort worden weergegeven in deze samenvatting op basis van enkele quotes.)

Opvallende punten:
- De vier basiswaarden liefde, authenticiteit, bewustwording en holisme zijn belangrijke toetsstenen voor haar visie en beleid.
- Leiderschap zal een andere vorm aan moeten nemen: dienend, bescheiden en transparant. Om de werking van democratie te verbeteren stelt de partij voor om de overheid om te vormen tot een gemeenschapsdienst.
- Invoering van een digitale Derde Kamer via DigiD.
- De partij wil gaan experimenteren met het door de overheid meten van (…) Bruto Nationaal Geluk, naast het meten van het bestaande Bruto Nationaal Product.
- Holisme en Spirit hangen voor de partij met elkaar samen. Onder holisme verstaat de partij verbondenheid in verscheidenheid vanuit de wetenschap dat alles is verbonden met elkaar op energetische, emotionele en fysieke wijze. Hieruit vloeit voort dat men zorgt voor elkaar en voor het geheel. Alles is immers een.

(NvdR: Het zeer uitgebreide programma kon lastig worden verdeeld over de 6 door ons gekozen thema’s en enkele korte quotes doen soms geen recht aan de uitgebreide ideeën erachter. Veel oplossingen vallen ook in verschillende thema’s tegelijk en omvatten een systeem van veranderingen die veel vlakken zullen raken.)


Piraten
Piratenpartij
Piratenpartij

Piratenpartij (PP - 59 pagina's)  
Lijsttrekker Dirk Poot

* Energievoorziening & duurzaamheid
- Subsidies op het opwekken van energie met nieuwe energiebronnen, worden gegeven door patenten af te kopen en dus niet door de eindproducten te subsidiëren.
- Flexibele energieprijs zodat energiepieken en –dalen bij eindgebruikers kunnen worden opgevangen.
- Nederland moet de energiecontracten met niet-democratische staten afbouwen. Daarnaast moeten we ons richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten, door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt ons zelfvoorzienender (…).

* Europese samenwerking & de Euro
- De Euro en Europa zijn verre van ideaal. Het Europese project heeft (…) een paar ernstige weeffouten die verholpen moeten worden voor de zaak instort. Het voornaamste probleem is dat een groep democratische landen zich in een ondemocratische superstaat heeft laten dwingen.
De piratenpartij streeft (…) naar een democratischer Europa (…) met een overkoepelend beleid voor de EU-landen waar het de hoofdlijnen betreft. Een Europa dat door Europese burgers als legitieme vertegenwoordiging wordt gezien dat opereert op die gebieden waar Europese samenwerking werkelijk noodzakelijk is. (…) Het uitgangspunt hierbij is dat wetgeving en handhaving zo dicht mogelijk bij de burger dienen te worden vormgegeven.
- Gelijke prijs voor alle mobiele communicatie binnen de Europese Unie, inclusief Nederland. Geen grenzen op mobiel internet.

* Mondiale samenwerking - wereldmarkt – voedselvoorziening
- De Piratenpartij is een nationale partij in een internationaal netwerk van Piratenpartijen. In meer dan 60 landen in de wereld is op het moment een Piratenpartij actief. Inmiddels heeft de Piratenpartij dankzij de Zweedse kiezers twee zetels in het Europees Parlement.
- Ontwikkelingssamenwerking kan worden gestimuleerd door kennisdeling. De inzichten die door de tijd zijn opgedaan, worden gedeeld met landen en mensen die hier belangstelling voor hebben. (…) Door de wereld van de ontwrichtende werking van patenten en auteursrechten te ontdoen, kan iedereen zich ontwikkelen.
- Geen patenten op gewassen, dieren en voedsel. Duidelijke etikettering en (…) volledige herkomstinformatie online.

* Verzorgingsstaat & vergrijzing
- Geen patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden.
- Centrale opslag van medische informatie mag alleen gebeuren als deze opslag door de persoon zelf is aangevraagd (bijvoorbeeld voor allergieën).

* Wonen - werken – mobiliteit - onderwijs
- Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden. (…) Geen onnodige koppeling tussen databases met vertrouwelijke gegevens.
- Iedere Nederlander moet over vrij toegang tot onderwijs beschikken, die niet gelimiteerd wordt door zijn/haar cultuur of economische achtergrond. (…) Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen. (…) College’s moeten online voor iedereen onder een vrije licentie beschikbaar zijn.
- Thuiswerken en werken in de buurt wordt gestimuleerd.
- Het OV-chipkaart systeem is nog niet klaar voor gebruik, de strippenkaart moet teruggebracht worden totdat er een goed alternatief is.

* Welvaartsverdeling (99% vs 1%) & corporatisme
- Het auteursrecht is toe aan een update. (…) De snelheid waarmee informatie kennis wordt en kennis veroudert, staat in schril contrast met de lange periodes dat kennis op slot wordt gezet door middel van patenten en auteursrechten. (…) Ook het octrooirecht moet worden aangepast. Het moet volledig in het teken komen te staan van innovatie en kennisdeling en géén wapen blijven in de handen van grote multinationals die het kunnen gebruiken om kleine innoverende ondernemers de markt uit de procederen.
- Medische patenten kosten levens, maken de zorg onbetaalbaar en moeten om die redenen worden afgeschaft. Patenten op farmaceutische producten en medische behandelingsmethoden veroorzaken monopolies, die op hun beurt leiden tot inefficiënte marktwerking.
- Veel populaire media worden beheerd door grote corporaties die belang hebben bij bepaalde interpretaties van gebeurtenissen. De achterliggende belangen van deze media zijn niet altijd even duidelijk en kan in bepaalde gevallen als meer of minder opvallende manipulatie worden beschouwd. (…) Voorbereiding van besluitvorming (…) vindt plaats op de ministeries. (…) Waar bepaalde vragen, thema’s en issues vandaan komen is vaak niet helder.
- Waakhonden zoals het CBP en de OPTA moeten scherpere tanden krijgen. Sancties mogen in geen geval een ingecalculeerd bedrijfsrisico zijn.
- Overheden schakelen waar mogelijk over op open-source software met vrije licenties. Waar dit niet mogelijk is stimuleren zij de ontwikkeling van open source software. (…) Alle software die ontwikkeld wordt met publiek geld, dient als open source en met een vrije licentie vrijgegeven te worden en voor iedereen vrij bruikbaar te zijn.
- De overheid moet kleine ondernemers beschermen tegen machtsconcentraties van overheden en grote ondernemingen.

Financiële onderbouwing
- Ontbreekt

Opvallende punten:
- Kennis is macht. Een open internet bevorderen en in stand houden, want dat is cruciaal voor de economie en het democratische proces. (…) De Piratenpartij vindt dat de mogelijkheden van het internet moeten worden benut om de democratie en daarmee de rechten van burgers te versterken. (…) Internet mag niet onderworpen worden aan censuur.
- Overheden publiceren alle informatie (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en informatie waarbij de staat door publicatie gevaar loopt) op een inzichtelijke manier online.
- De Piratenpartij gebruikt een Liquid Feedbacksysteem om de achterban te vragen wat die van bepaalde zaken vindt.
- Het internet is de nieuwe bibliotheek. Materialen van bibliotheken en openbare collecties in Nederland worden gedigitaliseerd en gratis open toegankelijk gemaakt.
- Zeven hoofdpunten waarover niet onderhandeld kan worden.
- Voor legalisering van drugsgebruik.


Disclaimer: GW heeft geprobeerd met deze samenvatting op neutrale wijze een eerlijk beeld te schetsen dat recht doet aan het gehele partijprogramma van iedere partij. Mocht er toch een verkeerd beeld zijn neergezet, dan nodigen we de betrokken partij uit om een account aan te maken en in de reacties een ander beeld neer te zetten, of om contact op te nemen met de redactie.

De tekst uit dit artikel mag worden overgenomen onder de voorwaarde dat er gelinkt wordt naar dit artikel op onze site en Grenswetenschap.nl genoemd wordt.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van twee externe schrijvers. De redactie van GW bedankt R. de N. en M. H. hartelijk voor hun ideeën en hulp bij het analyseren en samenvatten van de partijprogramma's.
Meneer Glimlach: Voor wie de opzet van dit lange artikel nog niet geheel duidelijk is:
Het gehele artikel is na te lezen achter het plaatje op de homepage aan de rechterkant, maar de inhoud ervan publiceren we ook los in delen, omdat het wel behapbaar moet blijven. Per deel valt te reageren.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 09-09-2012 16:35:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Einstone: Jaaaa..... PP...., een schat voor de schatkist !
De domste boer,heeft toch de grootste aardappelen.
Op 09-09-2012 17:59:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Zit nu het debat tussen de Nieuwe Partijen te bekijken.
Die Lea Manders van MenS vind ik best een geloofwaardig type, had er een heel ander beeld bij. Dirk Poot van de PP komt ook slim over. (Beiden even duidelijk met standpunten over de bankensector in beeld vanaf 24:30)

Waarom mag ik maar één stem uitbrengen?!Zie dat de SOPN trouwens een "switch" heeft gemaakt naar een andere dimensie! (Spiegelbeeld van webcam uitgezet, nu normaal in beeld. )
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 11-09-2012 19:59:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden  
  • UFO Gezien? Meld uw waarneming bij UFONieuws.nl